آرشیو مزایدات


لیست خودروهای مزایده ای لرستان - آبان 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان جنوبی - آذر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای مرکزی - آبان 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای بوشهر - آبان 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای کرمان - آبان 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای سیستان و بلوچستان - مهر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای یزد - مهر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان جنوبی - مهر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای آذربایجان غربی - شهریور 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای البرز - شهریور 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای آذربایجان شرقی - شهریور 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای فارس - شهریور 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای گلستان - شهریور 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان رضوی - شهریور 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای سیستان و بلوچستان - مرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای اردبیل - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای گیلان - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای گلستان- تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان جنوبی - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای کرمان - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای آذربایجان غربی - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای فارس - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای مرکزی - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای مازندران - تیر 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


آرشیو لیست قیمت مزایدات برگزار شده

لیست قیمت های اعلام شده در آخرین مزایدات دولتی. شما با نصف قیمت خودرو در بازار شانس خرید خودرو در مزایده دارید.لیست خودروهای مزایده ای خراسان جنوبی - خرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای سمنان - خرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای سیستان و بلوچستان - خرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای آذربایجان غربی - خرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای اصفهان - خرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای تهران - خرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای مرکزی - خرداد 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان رضوی - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای یزد - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای قزوین - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای هرمزگان - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای لرستان - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای کرمان - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای خراسان جنوبی - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


لیست خودروهای مزایده ای سیستان و بلوچستان - اردیبهشت 1402 (جهت بزرگنمایی، برروی عکس کلیک کنید)


• مشاهده آرشیو کامل مزایدات سال 1402
• مشاهده آرشیو کامل مزایدات سال 1401
• مشاهده آرشیو کامل مزایدات سال 1400
• مشاهده آرشیو کامل مزایدات سال 1399