عنوان خدمات تعرفه
اشتراک سه روزه  90,000 تومان
اشتراک یک ماهه  170,000 تومان
اشتراک سه ماهه  250,000 تومان
اشتراک شش ماهه  350,000 تومان
اشتراک یک ساله  500,000 تومان