آرشیو عکس های خودروهای مزایده دولتی برگزار شده


لیست تصاویر خودروهای مزایده ای - تیر 1400 سری اول (جهت مشاهده خودروها کلیک کنید)


لیست تصاویر خودروهای مزایده ای - تیر 1400 سری دوم (جهت مشاهده خودروها کلیک کنید)


لیست تصاویر خودروهای مزایده ای - خرداد 1400 (جهت مشاهده خودروها کلیک کنید)


لیست تصاویر خودروهای مزایده ای - اردیبهشت 1400 (جهت مشاهده خودروها کلیک کنید)