کد مزایده : 130304470      دسته بندی : کامیون و کامیونت و کشنده       اصفهان - مباركه

  متن مزایده :

مزایده و فروش تعداد 3 دانگ از یک دستگاه کامیون باربری ماک تاریخ انتشار مزایده : 1403/04/19
  تاریخ پایان مزایده : 1403/05/05


جهت دریافت آدرس محل برگزاری و سایر اطلاعات مزایده، ابتدا اشتراک خریداری نمایید.
تصویر پیش فرض آگهی