با خرید اشتراک، آدرس محل برگزاری، نام ارگان و سایر اطلاعات تمام مزایده ها را می توانید مشاهده نمایید

اشتراک مورد نظر خود را انتخاب نمایید


اشتراک سه روزه

با خرید این اشتراک، به مدت سه روز به تمام اطلاعات و آدرس های خودروهای مزایده ای ارگانهای دولتی دسترسی دارید

90,000 توماناشتراک یک ماهه

با خرید این اشتراک، به مدت یک ماه به تمام اطلاعات و آدرس های خودروهای مزایده ای ارگانهای دولتی دسترسی دارید

170,000 توماناشتراک سه ماهه

با خرید این اشتراک، به مدت سه ماه به تمام اطلاعات و آدرس های خودروهای مزایده ای ارگانهای دولتی دسترسی دارید

250,000 توماناشتراک شش ماهه

با خرید این اشتراک، به مدت شش ماه به تمام اطلاعات و آدرس های خودروهای مزایده ای ارگانهای دولتی دسترسی دارید

350,000 توماناشتراک یک ساله

با خرید این اشتراک، به مدت یک سال به تمام اطلاعات و آدرس های خودروهای مزایده ای ارگانهای دولتی دسترسی دارید

500,000 تومانکاربرانی که به هر علت امکان پرداخت آنلاین را ندارند، می توانند هزینه اشتراک را به شماره کارت زیر "کارت به کارت" نمایند (مبالغ به تومان می باشد)

6104-3378-2511-6542
سامانه اطلاع رسانی ایرانیان


و سپس عکس رسید پرداختی خود را در واتساپ به شماره 09331720428 ارسال نمایند